Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
05.05.2021; 12:00 Uhr ca. 4 Stun­den
40545 Düs­sel­dorf
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  Smart­pho­ne Ein­füh­rung

 • Ge­rä­te:

  Smart­pho­ne/Han­dy

 • Be­triebs­sys­tem:

  An­dro­id

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Der Kurs ist für mei­ne Mut­ter 84 Jah­re. Ich (Toch­ter) wer­de auch an­we­send sein

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 762461 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
05.05.2021; 12:00 Uhr ca. 4 Stun­den
40545 Düs­sel­dorf