Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
28217 Bre­men
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  App Ent­wick­lung

 • Auf­ga­ben:

  Web­site­be­treu­ung

 • An­for­de­run­gen:

  Eng­lisch­kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir su­chen für un­ser Un­ter­neh­men ei­nen App Ent­wick­ler, der die App nach Wunsch er­stellt, pflegt und wei­ter ent­wi­ckelt.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Werk­stu­den­ten­jobs

Über Ma­tar Dienst­leis­tun­gen

Per­so­nal­dienst­leis­ter (Werkauf­trag)

ID: 764675 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
28217 Bre­men