Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
24.05.2021; 09:00 Uhr ca. 3 Stun­den
78315 Ra­dolf­zell am Bo­den­see
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  Word, In­stal­la­ti­on Pro­gram­me

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows, An­dro­id, Li­nux

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Kann auch zu ei­nem an­de­ren Ter­min, der für Euch güns­ti­ger ist er­fol­gen .

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 765481 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
24.05.2021; 09:00 Uhr ca. 3 Stun­den
78315 Ra­dolf­zell am Bo­den­see