Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
22.05.2021; 11:00 Uhr ca. 4 Stun­den
55128 Mainz
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Hil­fe bei:

  In­ter­net

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows, An­dro­id

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Er­stel­len und pfle­gen ei­ner neu ent­ste­hen­den Home­page

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 765958 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
22.05.2021; 11:00 Uhr ca. 4 Stun­den
55128 Mainz