Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. mehr­mals pro Wo­che
68723 Of­ters­heim
Nach­hil­fe vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch

 • Schul­form:

  Be­rufs­bil­den­de Schu­le

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Bin 52 Jah­re alt und möch­te Eng­lisch in Wort und Schrift er­ler­nen.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Nach­hil­fe-Jobs

ID: 767317 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. mehr­mals pro Wo­che
68723 Of­ters­heim