Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
50933 Köln
Nach­hil­fe vor 4 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch

 • Schul­form:

  Gym­na­si­um/Ge­samt­schu­le

 • Klas­se:

  6. Klas­se

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Do

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  we are loo­king for an english na­ti­ve spea­ker ON­LY. Pre­fer­red from the US. We want to pre­pa­re our son for a stay in the US. You don´t need to be a cer­ti­fied teacher.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Nach­hil­fe-Jobs

 • An­for­de­run­gen:

  Spra­chen: Eng­lisch (Mut­ter­spra­che)

ID: 767914 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
50933 Köln