Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. 14-tä­gig
04105 Leip­zig
Spra­chen vor 3 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  Fort­ge­schrit­ten (B1-B2)

 • Schwer­punk­te:

  Busi­ness­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Di, Mi, Do, Fr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

ID: 768133 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. 14-tä­gig
04105 Leip­zig