Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. nach Ab­spra­che
69118 Hei­del­berg
Haus­halt vor 3 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen

  • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

    Gar­ten­grund­stück 500 qm am Hang mit Mo­tor­sen­se mä­hen

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­job, Haus­halts­jobs

ID: 768937 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. nach Ab­spra­che
69118 Hei­del­berg