Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
14.07.2021; 16:00 Uhr ca. 4 Stun­den
13593 Ber­lin
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  Block­chain Tech­no­lo­gie

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich su­che je­man­den, der Er­fah­rung mit Kryp­towäh­run­gen hat. Ich brau­che ei­ne E-Wal­let und möch­te US­DT (Te­ther)auf ein Kon­to ei­ner block­chain­ba­sier­ten Han­dels­platt­form trans­fe­rie­ren.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 778353 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
14.07.2021; 16:00 Uhr ca. 4 Stun­den
13593 Ber­lin