Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
13599 Ber­lin
Ser­vice vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Gas­tro­no­mie

 • Be­schrei­bung der Gas­tro­no­mie:

  Früh­stücks­haus

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Kas­sie­ren, Cock­tails/Long­drinks mi­xen

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent wird an­ge­stellt

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Wir sind ein fa­mi­li­en­un­ter­neh­men und su­chen net­te kell­ne­rin

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mo, Mi, Do, Fr, Sa, So

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job

 • An­for­de­run­gen:

  An­mel­dung als kurz­fris­tig be­schäf­tig­ter Stu­dent

ID: 781310 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
13599 Ber­lin