Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
05.08.2021; 14:00 Uhr ca. 6 Stun­den
14193 Ber­lin
Ser­vice vor 1 Wo­chen
 • An­lass:

  Gar­ten­par­ty

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Buf­fet be­treu­en

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Hoch­ka­rä­ti­ge Ver­an­stal­tung mit mi­ni­ma­lem, aber pro­fes­sio­nel­lem Ser­vice. Die Ver­an­stal­tung ist im Gar­ten und es gibt kei­ne kör­per­li­che An­stren­gung hard.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

 • An­for­de­run­gen:

  Ge­wer­be­schein

ID: 784023 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
05.08.2021; 14:00 Uhr ca. 6 Stun­den
14193 Ber­lin