Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
19.08.2021; 09:00 Uhr 4 Ta­ge
12555 Ber­lin
Haus­halt vor 6 Ta­gen
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang, In­ter­net, Ex­cel, Out­look

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ein­zel­coa­ching für Mit­ar­bei­ter bei ein­fa­chen Auf­ga­ben,
  Ein­satz­zeit ist fle­xi­bel, auch En­de Au­gust oder An­fang Sep­tem­ber mög­lich

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Schü­ler­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 784446 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
19.08.2021; 09:00 Uhr 4 Ta­ge
12555 Ber­lin