Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
25.09.2021; 17:00 Uhr ca. 6 Stun­den
69117 Hei­del­berg
Ser­vice vor 1 Wo­chen
 • An­lass:

  Hoch­zeit

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  wir ha­ben ei­ne Hoch­zeit und brau­chen Ih­re Un­ter­stüt­zung

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­job, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

 • An­for­de­run­gen:

  Spra­chen: Deutsch (Flie­ßend)

Über Schloss­ho­tel Mol­ken­kur

Schloss­ho­tel

ID: 801287 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
25.09.2021; 17:00 Uhr ca. 6 Stun­den
69117 Hei­del­berg