Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort ca. 2 Stun­den
50127 Berg­heim
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Con­trol­ling, Ein­kauf

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Te­le­fon­dienst, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz

 • An­for­de­run­gen:

  Gu­te Power­point-Kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  gjes ist

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 845711 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort ca. 2 Stun­den
50127 Berg­heim