Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
76199 Karls­ru­he
Haus­halt vor 4 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, Beet­pfle­ge, Laub keh­ren, Gie­ßen

  • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

    zu­ver­läs­sig

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­jobs

ID: 848537 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. wö­chent­lich
76199 Karls­ru­he