Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
25.06.2022; 15:00 Uhr ca. 6 Stun­den
73084 Sa­la­ch
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Gar­ten­par­ty

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Spei­sen zu­be­rei­ten, Buf­fet be­treu­en, Cock­tails/Long­drinks mi­xen, Gril­len

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  zu mei­ner Gar­ten­par­ty wird Hil­fe be­nö­tigt. Die Ar­beit be­inhal­tet Ge­trän­ke ser­vie­ren, Gril­len (Out­door­kü­che mit Grill und Teppanya­ki, Fä­hig­kei­ten Fisch/Fleisch zu gril­len soll­ten vor­han­den sein).

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 848557 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
25.06.2022; 15:00 Uhr ca. 6 Stun­den
73084 Sa­la­ch