Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
24.06.2022; 14:30 Uhr 1 Tag
21684 Sta­de
Ser­vice vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Ab­räu­men/Spül­dienst

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Ca 14:30 bis 23:30 Uhr
  Ger­ne auch An­stel­lung auf 450 € Ba­sis und Ein­sät­ze bei wei­te­ren Events.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

 • An­for­de­run­gen:
ID: 852801 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
24.06.2022; 14:30 Uhr 1 Tag
21684 Sta­de