Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
14.05.2022; 14:00 Uhr ca. 6 Stun­den
12526 Ber­lin
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • An­zahl der Kin­der:

  Kin­der­grup­pe

 • Al­ter der Kin­der:

  4-5 Jah­re

 • Be­son­der­hei­ten:

  Par­ty Kin­der be­auf­sich­ti­gen

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Gar­ten­par­ty. El­tern sind an­we­send. Un­ter­stüt­zung/Ent­las­tung bei Kin­der­be­treu­ung er­wünscht.
  Kin­der­pool und Spiel­zeug vor­han­den.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Schü­ler­jobs

ID: 853797 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
14.05.2022; 14:00 Uhr ca. 6 Stun­den
12526 Ber­lin