Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. mehr­mals pro Wo­che
10247 Ber­lin
Spra­chen vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Fran­zö­sisch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Di, Mi

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Es han­delt sich um ei­nen 13 jäh­ri­gen Jun­gen. Es wä­re be­glei­ten­der Un­ter­richt zum Schul­un­ter­richt.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 856672 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. mehr­mals pro Wo­che
10247 Ber­lin