Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
70567 Stutt­gart
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • Ak­ti­ons­ort:

  Ge­schäft/Ein­kaufs­zen­trum

 • Ein­satz­ge­biet:

  Meh­re­re Stand­or­te in der Re­gi­on

 • Auf­ga­ben:

  Ak­ti­ve An­spra­che

 • Be­wor­be­nes Pro­dukt:

  Krav Ma­ga

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  fle­xi­bel plan­bar

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Fr, Sa, So

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Wo­chen­end­jobs, Pro­mo­ti­onjobs

 • An­for­de­run­gen:
Über Krav Ma­ga Au­then­ti­cs

Self De­fence Aca­de­my

ID: 856893 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
70567 Stutt­gart