Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
29.05.2022; 17:00 Uhr ca. 2 Stun­den
23617 Sto­ckels­dorf
Spra­chen vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch­un­ter­richt, Deutsch­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger (A1-A2)

 • Schwer­punk­te:

  All­tags­kon­ver­sa­ti­on

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 856950 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
29.05.2022; 17:00 Uhr ca. 2 Stun­den
23617 Sto­ckels­dorf