Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
69117 Hei­del­berg
Nach­hil­fe vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Eng­lisch

 • Schul­form:

  Gym­na­si­um/Ge­samt­schu­le

 • Klas­se:

  6. Klas­se

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

Über Schloss­ho­tel Mol­ken­kur

Schloss­ho­tel

ID: 857300 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/90 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 90 Min. wö­chent­lich
69117 Hei­del­berg