Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. mehr­mals pro Wo­che
50668 Köln
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Hund

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich su­che Hun­de­er­fah­re­nen Men­schen der ver­ant­wor­tungs­be­wusst mei­nen Hund be­treu­en möch­te.
  Was be­deu­tet , wäh­rend mei­ner Ar­beits­zeit ei­ne gro­ße Run­de (1 Stun­de) mit mei­nem Hund spa­zie­ren ge­hen. Hab an 10 € die Stun­de ge­dacht, kann aber ver­han­delt wer­den....

 • Ka­te­go­ri­en:

  Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Schü­ler­jobs

ID: 858401 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. mehr­mals pro Wo­che
50668 Köln