Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
24.06.2022; 09:00 Uhr 4 Ta­ge
60323 Frank­furt
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • Ver­an­stal­tungs­na­me:

  Tech­t­ex­til Frank­furt

 • Auf­ga­ben:

  Kun­den­emp­fang, Ser­vice­tä­tig­kei­ten, Kom­mu­ni­ka­ti­on Eng­lisch

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Diens­tag 21.06.xxx.00 Uhr bis 17.00 Uhr
  Mitt­woch 22.06.xxx.00 Uhr bis 17.30 Uhr
  Don­ners­tag 23.06.xxx.00 Uhr bis 17.30 Uhr
  Frei­tag 24.06.xxx.00 Uhr bis 15.00 Uhr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Pro­mo­ti­onjobs

ID: 858712 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
24.06.2022; 09:00 Uhr 4 Ta­ge
60323 Frank­furt