Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
55129 Mainz
Bü­ro vor 1 Mo­na­ten
 • Ab­tei­lung:

  Ge­schäfts­füh­rung

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on

 • An­for­de­run­gen:

  Gu­te EDV-Kennt­nis­se, Gu­te Ex­cel-Kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir su­chen zum nächst­mög­li­chen Zeit­punkt Un­ter­stüt­zung für un­ser Back­of­fice, wel­ches dem Be­triebs­lei­ter di­rekt zu­ar­bei­tet.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 859667 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
18,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
55129 Mainz