Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
24.09.2022; 18:30 Uhr ca. 6 Stun­den
54439 Pal­zem
Ser­vice vor 2 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Gas­tro­no­mie

 • Be­schrei­bung der Gas­tro­no­mie:

  Ok­to­ber­fest / Fest­zelt

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Bier zap­fen, Ab­räu­men/Spül­dienst

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent wird an­ge­stellt

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Zeit­raum: 24.09., 1.10., 8.10.
  An­fahrt wird ex­tra ver­gü­tet!

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 859969 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
24.09.2022; 18:30 Uhr ca. 6 Stun­den
54439 Pal­zem