Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
35625 Hüt­ten­berg
Bü­ro vor 3 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Ver­kauf/Ver­trieb

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, Da­ten­bank­pfle­ge

 • An­for­de­run­gen:

  Eng­lisch­kennt­nis­se, Gu­te Ex­cel-Kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Mei­ne Fir­ma han­delt mit Er­satz­tei­len. Es ist al­les noch am An­fang, aber ich schaf­fe es nicht mehr al­lein.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 861140 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
35625 Hüt­ten­berg