Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
60313 Frank­furt
Bü­ro vor 3 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Ver­kauf/Ver­trieb, Emp­fang

 • Auf­ga­ben:

  Emp­fang, Te­le­fon­dienst, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, Web­site­be­treu­ung

 • An­for­de­run­gen:

  Gu­te EDV-Kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Te­le­fo­nis­tin/Kun­den­be­treu­ung

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 861646 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
20,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 20 Std. pro Wo­che
60313 Frank­furt