Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. nach Ab­spra­che
73430 Aa­len
Haus­halt vor 2 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, Beet­pfle­ge

  • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

    Wann Stu­dent Stu­den­tin Zeit hat in Ab­spra­che

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­jobs

ID: 862677 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 2 Std. nach Ab­spra­che
73430 Aa­len