Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Std.
21.06.2022; 10:00 Uhr 4 Ta­ge
60102 Frank­furt
Ser­vice vor 3 Wo­chen
 • Ver­an­stal­tungs­na­me:

  Tech­t­ex­til

 • Auf­ga­ben:

  Kun­den­emp­fang, Ser­vice­tä­tig­kei­ten, Kom­mu­ni­ka­ti­on Eng­lisch

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Pro­mo­ti­onjobs

 • An­for­de­run­gen:
ID: 862718 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
17,00 €/Std.
21.06.2022; 10:00 Uhr 4 Ta­ge
60102 Frank­furt