Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
250,00 €/Tag
08.07.2022; 13:00 Uhr 1 Tag
04155 Leip­zig
Ser­vice vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Buf­fet be­treu­en, Ab­räu­men/Spül­dienst

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent soll Rech­nung stel­len (Ge­wer­be­schein)

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Am 08.07.22 von 13 Uhr bis ca. 21 Uhr. (Ab­rech­nung er­folgt über Ta­gesatz (bis 10h))

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

 • An­for­de­run­gen:
ID: 862932 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
250,00 €/Tag
08.07.2022; 13:00 Uhr 1 Tag
04155 Leip­zig