Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
47178 Duis­burg
Mu­sik vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ich bin ab­so­lu­ter An­fän­ger, ar­bei­te aber lei­der auch im Schicht­dienst, so­dass ich je­de Wo­che neu schau­en müss­te, wann ei­ne Mu­sik-Stun­de statt­fin­den könn­te

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 863237 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
47178 Duis­burg