Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
23.06.2022; 11:00 Uhr ca. 4 Stun­den
22115 Ham­burg
Nach­hil­fe vor 2 Wo­chen
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Ma­the­ma­tik, Wirt­schaft

 • Schul­form:

  Be­rufs­bil­den­de Schu­le

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Hö­he­re Han­dels­schu­le
  Kauf­män­ni­sches Rech­nen
  Rech­nungs­we­sen
  An­de­re Uhr­zeit wä­re auch mög­lich !

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 864232 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
30,00 €/90 Min.
23.06.2022; 11:00 Uhr ca. 4 Stun­den
22115 Ham­burg