Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort 1 Wo­che ca. 15 Std. pro Wo­che
41539 Dor­ma­gen
Bü­ro vor 1 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Kun­den­be­treu­ung, Sta­tis­tik

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Schreib­ar­beit/Kor­re­spon­denz, Grund­buch/Zen­sus

 • An­for­de­run­gen:

  Sehr gu­te Kor­re­spon­denz

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 864461 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort 1 Wo­che ca. 15 Std. pro Wo­che
41539 Dor­ma­gen