Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
35,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
50765 Köln
Mu­sik vor 1 Mo­na­ten
 • Ein­satz­be­rei­che:

  Gi­tar­ren­un­ter­richt

 • Ni­veau des Schü­lers:

  An­fän­ger/in

 • Schwer­punk­te:

  Rock/Pop

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Mi, Fr

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Für mei­ne Toch­ter 6 Jah­re alt

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 867555 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
35,00 €/45 Min.
ab so­fort un­be­fris­tet 45 Min. wö­chent­lich
50765 Köln