Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
02.09.2022; 13:00 Uhr 1 Tag
40589 Düs­sel­dorf
Ser­vice vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Fir­men­fei­er

 • Auf­ga­ben:

  Spei­sen/Ge­trän­ke ser­vie­ren, Ab­räu­men/Spül­dienst

 • Ab­rech­nung:

  Stu­dent wird an­ge­stellt

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  Vor­aus­set­zung Er­fah­rung im Ser­vice!!!!
  Für ei­ne Fir­men­fei­er in Verl inkl. Trans­fer von Düs­sel­dorf
  Trans­fer­zeit wird in Tei­len auch be­zahlt
  rei­ne Ar­beits­zeit ca. 15.30 Uhr bis ca. 23.30 Uhr
  Fir­men­fei­er be­ginnt um 17.00 Uhr und en­det um 23.00 Uhr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs, Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung

ID: 869951 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
16,00 €/Std.
02.09.2022; 13:00 Uhr 1 Tag
40589 Düs­sel­dorf