Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 4 Std. 14-tä­gig
53639 Kö­nigs­win­ter
Haus­halt vor 4 Wo­chen
  • Auf­ga­ben:

    Ra­sen mä­hen, Beet­pfle­ge, Laub keh­ren

  • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

    Ein­satz­ort ist in Kö­nigs­win­ter, Orts­teil Ober­pleis.

  • Ka­te­go­ri­en:

    Stu­den­ten­jobs

ID: 870774 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
11,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 4 Std. 14-tä­gig
53639 Kö­nigs­win­ter