Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
10553 Ber­lin
Bü­ro vor 3 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Bo­ten­gän­ge

 • Auf­ga­ben:

  Bo­ten­gän­ge

 • An­for­de­run­gen:

  Eng­lisch­kennt­nis­se

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Wir sind ein Vi­sa­di­enst­leis­ter und su­chen ei­nen Mit­ar­bei­ter um Do­ku­men­te bei den Bot­schaf­ten und Kon­su­la­ten in Ber­lin ein­zu­rei­chen und ab­zu­ho­len

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 872501 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
13,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet ca. 10 Std. pro Wo­che
10553 Ber­lin