Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
01.09.2022; 09:00 Uhr un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
30159 Han­no­ver
Bü­ro vor 3 Wo­chen
 • Ab­tei­lung:

  Kun­den­be­treu­ung, Emp­fang

 • Auf­ga­ben:

  All­ge­mei­ne Bü­ro­or­ga­ni­sa­ti­on, Emp­fang, Te­le­fon­dienst

 • Kurz­be­schrei­bung:

  Ich su­che für mei­ne pri­vat­ärzt­li­che Pra­xis ei­nen Hel­fer bzw. ei­ne Hel­fe­rin für den Emp­fang.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

Über Pri­vat­arzt­pra­xis Dr.Stein

Pri­vat­arzt­pra­xis

ID: 873082 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
12,00 €/Std.
01.09.2022; 09:00 Uhr un­be­fris­tet ca. 15 Std. pro Wo­che
30159 Han­no­ver