Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
30.07.2022; 18:00 Uhr ca. 4 Stun­den
50672 Köln
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • An­zahl der Kin­der:

  2 Kin­der

 • Al­ter der Kin­der:

  0-1 Jahr, 4-5 Jah­re

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Hel­lo, we are loo­king for a nan­ny to ba­by­sit our 1 ye­ar old boy and 4 ye­ar old daugh­ter on Sa­tur­day eve­ning so my wi­fe and I can ha­ve a date night. If you are in­te­rested, plea­se reach out. Thank you

 • Ka­te­go­ri­en:

  Kurz­fris­ti­ge Be­schäf­ti­gung, Schü­ler­jobs

ID: 874390 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
10,00 €/Std.
30.07.2022; 18:00 Uhr ca. 4 Stun­den
50672 Köln