Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. täg­lich
48157 Müns­ter
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • Be­treu­ungs­ort:

  Beim Hal­ter

 • Tier­art:

  Kat­ze

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Wir ha­ben 2 Ka­ter ,wä­re schön wenn je­mand am Tag mal ei­ne Stun­de nach den bei­den schau­en könn­te haupt­säch­lich am Wo­chen­en­de

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Fr, Sa

 • Ka­te­go­ri­en:

  Wo­chen­end­jobs, Schü­ler­jobs

ID: 875252 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Tag
ab so­fort un­be­fris­tet 1 Std. täg­lich
48157 Müns­ter