Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. 14-tä­gig
61169 Fried­berg
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • Auf­ga­ben:

  Üb­li­che Rei­ni­gungs­ar­bei­ten

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  3köp­fi­ge Fa­mi­lie mit Kat­ze sucht Un­ter­stüt­zung im Haus­halt im An­mel­de­ver­fah­ren.

 • Mög­li­che Ein­satz­ta­ge:

  Do, Fr

 • Ka­te­go­ri­en:

  Stu­den­ten­jobs

ID: 876155 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
ab so­fort un­be­fris­tet 3 Std. 14-tä­gig
61169 Fried­berg