Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
80,00 €/pau­schal
24.12.2022; 16:00 Uhr 1 Stun­de
45478 Mül­heim an der Ruhr
Haus­halt vor 1 Mo­na­ten
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Zeit­lich gin­ge auch spä­ter als 16 Uhr

 • Ka­te­go­ri­en:

ID: 880239 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
80,00 €/pau­schal
24.12.2022; 16:00 Uhr 1 Stun­de
45478 Mül­heim an der Ruhr