Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
24.12.2022; 16:00 Uhr < 30 Mi­nu­ten
01309 Dres­den
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  1 Kind

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Vor­he­ri­ge tel. Ab­spra­che ge­wünscht

 • Ka­te­go­ri­en:

ID: 883874 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
60,00 €/pau­schal
24.12.2022; 16:00 Uhr < 30 Mi­nu­ten
01309 Dres­den