Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2022; 17:00 Uhr 1 Stun­de
30625 Han­no­ver
Haus­halt vor 4 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  2 mäd­chen im al­ter von 8 :)

 • Ka­te­go­ri­en:

ID: 885845 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2022; 17:00 Uhr 1 Stun­de
30625 Han­no­ver