Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
160,00 €/Tag
13.09.2022; 09:30 Uhr 5 Ta­ge
60327 Frank­furt
Ser­vice vor 4 Wo­chen
 • Ver­an­stal­tungs­na­me:

  AU­TO­ME­CHA­NI­KA

 • Auf­ga­ben:

  Kun­den­emp­fang, Ser­vice­tä­tig­kei­ten, ITA­LI­AN AND GER­MAN SPEA­KING

 • Ab­rech­nung:

  Nach Ab­spra­che

 • Zu­sätz­li­che In­for­ma­tio­nen:

  FROM SEP­TEM­BER 13 TO SEPT. 19
  8 HOURS PER DAY FROM 9:30 AM TO 17:30 PM

 • Ka­te­go­ri­en:

 • An­for­de­run­gen:

  Spra­chen: Ita­lie­nisch (Sehr gut)
  nicht er­füllt

ID: 885998 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
160,00 €/Tag
13.09.2022; 09:30 Uhr 5 Ta­ge
60327 Frank­furt