Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
16.09.2022; 11:30 Uhr ca. 4 Stun­den
40545 Düs­sel­dorf
Haus­halt vor 3 Wo­chen
 • Hil­fe bei:

  All­ge­mei­ner Um­gang, Da­ten­si­che­rung/-über­tra­gung, In­stal­la­ti­on Pro­gram­me

 • Ge­rä­te:

  Com­pu­ter/Lap­top, Ta­blet, Smart­pho­ne/Han­dy

 • Be­triebs­sys­tem:

  Win­dows

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ger­ne zah­le ich auch 50 € die Stun­de. Ter­min und Zeit kann auch va­ri­ie­ren

 • Ka­te­go­ri­en:

ID: 886048 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
25,00 €/Std.
16.09.2022; 11:30 Uhr ca. 4 Stun­den
40545 Düs­sel­dorf