Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2022; 16:00 Uhr 1 Stun­de
53332 Born­heim
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  3 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Su­che ei­nen Weih­nachts­mann/ San­ta... mit ei­nem ei­ge­nen Kos­tüm der mei­ne 3 Jungs be­scheert. Über Rück­mel­dun­gen wür­de ich mich sehr freu­en.

 • Ka­te­go­ri­en:

ID: 886838 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
100,00 €/pau­schal
24.12.2022; 16:00 Uhr 1 Stun­de
53332 Born­heim