Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
29.09.2022; 16:00 Uhr ca. 2 Stun­den
78532 Tutt­lin­gen
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • Auf­ga­ben:

  Ra­sen mä­hen

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Ra­sen mä­hen, evtl. Un­kraut jä­ten, evtl. Brom­beer­sträu­cher zu­rück­schnei­den.
  In­di­vi­du­ell und ab­hän­gig vom Zu­stand des Gar­tens zu be­sp­re­chen.

 • Ka­te­go­ri­en:

  Mi­ni­job

ID: 886862 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
15,00 €/Std.
29.09.2022; 16:00 Uhr ca. 2 Stun­den
78532 Tutt­lin­gen