Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
150,00 €/pau­schal
24.12.2022; 17:00 Uhr < 30 Mi­nu­ten
26215 Wie­felste­de
Haus­halt vor 2 Wo­chen
 • An­lass:

  Pri­vat­fei­er

 • Zu be­sche­ren­de Per­so­nen:

  2 Kin­der

 • Kos­tüm:

  Muss mit­ge­bracht wer­den

 • Per­sön­li­che An­mer­kun­gen:

  Wir su­chen ei­nen Weih­nachts­mann für den 24.12. Un­se­re Kids sind zwei Jungs 5 und 7 Jah­re alt. Viel­leicht kann uns je­mand hel­fen. Der klei­ne wünscht sich ei­nen ech­ten Weih­nachts­mann

 • Ka­te­go­ri­en:

ID: 887524 Job mel­den
Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te

Be­wer­ben Zu­rück zur Lis­te
150,00 €/pau­schal
24.12.2022; 17:00 Uhr < 30 Mi­nu­ten
26215 Wie­felste­de